KALİTE POLİTİKASI

Bilgi Teknolojileri Altyapı Sistemlerinin Yapılandırılması ve Entegrasyonu konusunda faaliyet gösteren şirketimiz liderlik misyonunun gereği olarak;
Paydaşlarımız için doğru ürün ve hizmetleri belirlenen zamanda projelendirerek güvenli ve sürdürülebilir halde temin etmek ve ilgili taraflara sunmak amacı ile;

TETRA HGS olarak; gerekli kaynakları sağlamayı ve yönetmeyi, sağladığımız ürün ve hizmetlerin uluslarası teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak sağlamayı ve sürdürülebilirliği garanti altına almayı, Sağlandığımız ürün ve hizmetlerde kişisel ve kurumsal bilgi güvenliği gerek ulusal gerekse uluslararası yasalar çerçevesinde sağlamayı ve sürdürülebilir kılmayı garanti altına alırız.

TETRA HGS olarak şirketimiz ile bağıntılı olan tün ilgili taraflara; oluşturduğumuz Kalite ve Bilgi Güvenliği yönetim sistemimizi, çalışanlarımızı,sağladığımız hizmetleri sürekli geliştirerek/iyileştirerek amaç ve hedeflerimize ulaşmayı bir kültür haline getirmeye taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Şirketimizin üst yönetimi BGYS politikasını; işletmemizin verdiği hizmetlerin sorumluluklarına, mevzuat şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içerecek, BGYS hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çevçeve oluşturacak şekilde belirlemiştir.

Şirketimiz üst yönetimi BGYS politikasının iletilmesi ve anlaşılmasını sağlar ve sürekli uygunluk için yönetimin gözden geçirmesini de gözden geçirir.

TETRA HGS yönetimi olarak, misyon ve vizyonumuza bağlı olarak, anlaşmalı olduğumuz müşterilerimize Bilgi teknolojieri hizmetinin verilmesi öncelikli çalışma alanımızdır.

Üretim ve Hizmetlerimiz;

Müşterilerimizin, sözleşme dahilinde hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşlarının beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / proses / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülmektedir.

BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her türlü gizli / ticarei / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşteri bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilmezliği sağlamıştır.

TETRA HGS, BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıklarını dikkate almaktadır.

TETRA HGS, yukarıda ifadesi bulan çerçeve içinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin(BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder :

Risk analizlerini yapılmış, analiz sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlerini ortaya koymuş, bu çerçevede risk yönetimini sağlamaktadır.

Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemini, yasaya karşı sorumluluklarını ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimi tanımlamış ve sürekliliğini sağlamıştır.

BGYS'yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için yeterli kaynakları ( finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, güvenlik, danışmanlık , eğitim vs ) sağlamıştır.

Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaları organize etmiş ve yönetmektedir.

Yılda en az bir kere BGYS Politikasını gözden geçirerek ve gerekli gördüğü hallerde düzenlemelerini yaparak ilgili taraflara duyuracaktır.